Ρέλλος Κωνσταντίνος
Μαλανδρίνο Φωκίδας
Τηλ.Fax: 2266 0 51239
Κιν.: 6983 481779
info@mellin.gr